Polityka prywatności

Informacje ogólne

 1. 1.1 W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO), przysługuje Państwu szereg nowych praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.
 2. 1.2Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu dopełnienie obowiązku poinformowania o tym, iż nasza firma przetwarza Pani/Pana dane osobowe pozyskane w momencie przesłania do nas dokumentów aplikacyjnych (np. cv, list motywacyjny i innych dokumentów zawierających dane osobowe) lub pozyskanych w drodze poleceń.
 3. 1.3Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych użytkowników serwisu internetowego oraz kandydatów do pracy, których dane osobowe zostały pozyskane w momencie przesłania do nas dokumentów aplikacyjnych np. cv, list motywacyjny i innych dokumenty z danymi osobowymi (dalej „Kandydaci”) działającego pod adresem. http://novelty.com.pl (dalej „Serwis”).
 4. 1.4Administratorem danych osobowych Kandydatów jest Usługodawca, czyli Novelty Consulting sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-203) przy ulicy Bonifraterskiej 17, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000202157 (dalej również jako„Spółka” lub „Novelty”).
 5. 1.5Dane osobowe Kandydatów pozyskaliśmy w związku z prowadzonymi przez Novelty procesami rekrutacyjnymi, zarówno poprzez kontakt emailowy, telefoniczny, portale pracy oraz social media. Państwa dane trafiły do nas dobrowolnie, w tym również poprzez zapis do naszej wewnętrznej bazy internetowej za pośrednictwem Serwisu. W przypadku, gdy dane Kandydatów, w tym dane osobowe nie zostały zebrane bezpośrednio od Kandydata, informujemy, że dane osobowe, tj. imię, nazwisko, dane kontaktowe, a także, jeśli ma to zastosowanie, doświadczenie zawodowe, kwalifikacje, inne dane zawarte w CV lub liście motywacyjnym, zostały one pozyskane od pracowników Novelty i osób współpracujących z Novelty w ramach programu poleceń, lub od partnerów rekrutacyjnych Novelty, którym Państwo udzielili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych.
 6. 1.6Dane osobowe Kandydatów przetwarzane są przez Usługodawcę w celu prowadzenia Serwisu, a przede wszystkim na potrzeby rekrutacji przez Novelty, a w szczególności:
  • Przeprowadzenia rekrutacji i pośrednictwa w zakresie zawarcia umowy o pracę z podmiotami, z którymi Novelty ma zawarte umowy w zakresie prowadzenia rekrutacji (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • Wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Novelty związanych z prowadzoną rekrutacją (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w tym w celu:
   • przeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnieniu;
   • w celu spełnienia wymogów charakterystycznych dla wybranego stanowiska;
   • przedstawienia profilu kandydata do pracy podmiotowi, z którym Novelty ma zawartą umowę w zakresie prowadzenia rekrutacji;
   • odpowiadania na zapytania i wnioski o wgląd do akt Kandydatów, które pochodzą od uprawnionych z mocy prawa organów publicznych lub od upoważnionych przez Państwa podmiotów;
  • Wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Novelty (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w tym w celu:
   • zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego w siedzibie Novelty, w tym monitoringu wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego oraz ewidencjonowania osób wchodzących i wychodzących na teren budynku, w którym znajduje się siedziba Novelty;
   • realizacji programu rekomendacji kandydatów do pracy;
   • w celu zatrudnienia Państwa w innych podmiotach z którymi to podmiotami Novelty ma zawarta umowę o wyszukiwanie kandydatów do pracy w tych podmiotach na zasadzie umowy o pracę lub współpracę lub inną.
  • zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu.
  • wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Serwisu.
  • tworzenia wewnętrznych raportów i analiz (w tym statystyk oglądalności podstron Serwisu);
  • podnoszenia jakości Serwisu i świadczonych usług rekrutacyjnych, oraz
  • ewentualnego przesyłania przez Usługodawcę na wskazany adres poczty elektronicznej – w formie elektronicznej – zamówionego przez Kanydata elektronicznego biuletynu (newsletter) lub ofert pracy.
 7. 1.7Jeżeli Kandydaci udzielili nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, będziemy przetwarzać dane Kandydatów w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 8. 1.8W przypadku pytań odnośnie celu lub podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych przez Novelty prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: email rodo....
 9. 1.9Z powyższą osobą należy się kontaktować w każdej sprawie dotyczącej ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę.
 10. 1.10Dane osobowe Kandydatów przekazujemy następującym podmiotom / osobom:
  • Podmiotom z którymi Novelty ma zawarte umowy w zakresie pośrednictwa w wyszukiwaniu kandydatów do pracy (współpracy) u tych podmiotów.
  • Podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Novelty, w tym:
   • podmiotom wspierającym Novelty w czynnościach rekrutacyjnych, w tym podmiotom powiązanym z Novelty,
   • zewnętrznym dostawcom usług IT, obsługującym nasze systemy informatyczne,
   • partnerom Novelty zajmującym się zapewnieniem fizycznej ochrony w siedziebie oraz monitoringiem wizyjnym w siedzibie Novelty;
  • Organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa;
 11. 1.11Aktualnie nie przekazujemy Państwa danych osobowych do podmiotów spoza EOG. Jeżeli w przyszłości Novelty będzie przekazywał Państwa dane osobowe do podmiotów spoza EOG nastąpi to na podstawie zawartych z odbiorcą danych standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub innego instrumentu prawnego zgodnego z RODO. Mają Państwo prawo do uzyskania od nas kopii przekazywanych danych.

Realizacja praw osób, których dotyczą dane osobowe.

 1. 1.12Każda osoba fizyczna (dalej „Wnioskujący”) ma prawo zwrócić się do Usługodawcy z wnioskiem o: (A) potwierdzenie, że Usługodawca przetwarza dotyczące jej dane osobowe, a także o realizację prawa dostępu do danych osobowych jakie jej dotyczą; (B) sprostowanie danych osobowych; (C) usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych; (D) przeniesienie danych osobowych, obejmujące uprawnienie do otrzymania w/w danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany oraz w celu wykonania umowy lub na podstawie wyrażonej zgody); (E) sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie Spółki).
 2. 1.13Powyższe wnioski będą realizowane przez Wnioskodawcę z uwzględnieniem przepisów RODO. Powyższe oznacza, że w niektórych przypadkach wymienionych w przepisach RODO w/w uprawnienia nie będą przysługiwały osobie, której dotyczą dane osobowe.
 3. 1.14Wniosek należy złożyć w formie pisemnej na adres Novelty Consulting sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-203) przy ulicy Bonifraterskiej 17 lub w wiadomości elektronicznej na adres email rodo.... W razie braku przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Wnioskującego (poza faktem przetwarzania w/w danych na potrzeby samego wniosku) wniosek nie zostanie zrealizowany, a dane Wnioskującego zostaną niezwłocznie usunięte.
 4. 1.15Usługodawca niezwłocznie po otrzymaniu wniosku informuje o tym fakcie Wnioskującego oraz zamieszcza informację na temat wniosku w prowadzonej przez siebie ewidencji.
 5. 1.16Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości Wnioskującego. Brak skutecznego zweryfikowania tożsamości Wnioskującego z powodów, za których powstanie Wnioskujący ponosi odpowiedzialność oznacza brak realizowania przez Usługodawcę złożonego wniosku o czym Wnioskujący zostanie poinformowany w sposób niezwłoczny.
 6. 1.17Wniosek rozpatrywany jest w wyznaczonej do tego celu komórce merytorycznej Usługodawcy bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 10 dni, licząc od dnia otrzymania wniosku przez Usługodawcę. Sposób postępowania ze złożonym wnioskiem konsultowany jest z Inspektorem Ochrony Danych jaki został powołany przez Usługodawcę, a w razie jego braku z działającym w ramach organizacji Usługodawcy koordynatorem ds. ochrony danych osobowych.
 7. 1.18Usługodawca przekazuje Wnioskującemu odpowiedź na wniosek w terminie najpóźniej trzech (3) tygodni licząc od dnia jego otrzymania. W przypadkach obiektywnie skomplikowanych (tj. wymagających po stronie Spółki dużego nakładu pracy) powyższy termin ulega przedłużeniu do dwóch (2) miesięcy o czym Wnioskujący jest niezwłocznie informowany. Jednocześnie Usługodawca dochowa wszelkich starań aby termin nie ulegał w/w wydłużeniu.
 8. 1.19W ramach realizacji prawa dostępu do danych Wnioskującemu wskazuje się jego dane, w zakresie o jaki wniósł w żądaniu. Zakres informacji obejmuje:
  • cel przetwarzania,
  • kategorie danych osobowych podlegające przetwarzaniu,
  • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
  • planowany okres przechowywania danych osobowych, a jeżeli nie jest to możliwe, sposób obliczania tego okresu,
  • jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą – wszelkich dostępnych informacji o ich źródle,
  • zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, oraz istotnych informacjach o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
  • prawo do żądania od Spółki sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (w razie gdy takie prawo przysługuje),
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. 1.20W przypadku realizacji prawa dostępu do danych oraz prawa do ich przenoszenia do odpowiedzi udzielanej Wnioskującemu załącza się kopię dotyczących go danych osobowych w powszechnie znanych i dostępnych formatach nadających się do odczytu maszynowego.
 10. 1.21Wszelkie skargi związane z wykonywaniem niniejszej procedury prosimy składać na adres Inspektora Ochrony Danych (IOD) Usługodawcy lub jej koordynatora ds. ochrony danych osobowych (w razie braku powołania przez Spółkę IOD) na adres: email rodo.... Skarga zostanie rozpatrzona niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia o czym Wnioskujący zostanie niezwłocznie poinformowany. Wnioskujący jest również informowany o fakcie otrzymania skargi. Informacja na temat skargi jest zamieszczana w ewidencji prowadzonej przez IOD/koordynatora ds. ochrony danych osobowych Spółki.

Pozostałe postanowienia

 1. 1.22W przypadku, gdy Usługodawca występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail, SMS, bluetooth i inne), osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody, poprzez wysłanie maila na adres email rodo... wpisując w tytule słowo „rezygnacja”. Powyższe dotyczy także jakiejkolwiek innej zgody uzyskiwanej przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu.
 2. 1.23Usługodawca oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Kandydatom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji należy zgłaszać na adres email rodo....
 3. 1.24Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Kandydata właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 4. 1.25Poza przypadkami wskazanymi w punktach powyższych informacje dotyczące Kandydata nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej lub organowi, bez zgody osoby, której dane informacje dotyczą.

Pliki cookies i logi systemowe

 1. 1.26Usługodawca informuje, że z momentem połączenia się przez Kandydata z Serwisem w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Kandydata, z którego Kandydat łączy się z Serwisem. Usługodawca informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Kandydata, a także czasu połączenia ww. osób z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Kandydata. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.
 2. 1.27Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie (tj. małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia Kandydata, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Kandydata. Pliki typu cookie umożliwiają: utrzymanie sesji Kandydata; dostosowanie Serwisu do potrzeb Kandydata; tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu.
 3. 1.28Kandydat może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. W tym celu należy dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Kandydata Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 4. 1.29Niektóre podstrony Serwisu oraz inne środki komunikacji z Kandydatami mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.
 5. 1.30Data ostatniej aktualizacji Polityki Prywatności: 24.05.2018 r.

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę:

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych
Jeżeli jest Pan/Pani Kandydatem oraz użytkownikiem Serwisu Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki, czyli w celach wskazanych w „informacjach ogólnych” powyższej Polityki Prywatności lub na podstawie zgody w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody Spółka zwróciła się do Pana/Pani, a Pan/Pani takiej zgody Spółce udzielił/a. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody Spółka zwróciła się do Pana/Pani.
Jeżeli jest Pan/Pani osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą zmierzającą do zawarcia umowy ze Spółką, to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do (A) podjęcia działań przed zawarciem z Panią/Panem umowy, (B) w celu realizacji umowy jeżeli doszło do jej zawarcia i dochodzenia ewentualnych należności oraz (C) celach realizacji obowiązków wynikających z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości. Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Jeżeli jest Pan/Pani osobą reprezentującą kontrahenta  Spółki, wyznaczoną do kontaktu ze Spółką, to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, zapewnienia kontaktu z kontrahentem oraz weryfikacji czy osoba, która kontaktuje się ze Spółką, jest uprawniona do podejmowania czynności w  imieniu kontrahenta, a także: (A) w  celu realizacji umowy pomiędzy Spółką a  reprezentowanym przez Panią/Pana podmiotem i (B) celach realizacji obowiązków wynikających z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości. Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Komu będą przekazywane dane osobowe?
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty / osoby:
 • Podmiotom z którymi Novelty ma zawarte umowy w zakresie pośrednictwa w wyszukiwaniu kandydatów do pracy (współpracy) u tych podmiotów.
 • Podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Novelty, w tym:
  • podmiotom z którymi Novelty ma zawarte umowy w zakresie pośrednictwa w wyszukiwaniu kandydatów do pracy (współpracy) u tych podmiotów,
  • podmiotom wspierającym Novelty w czynnościach rekrutacyjnych, w tym podmiotom powiązanym z Novelty,
  • zewnętrznym dostawcom usług IT, obsługującym nasze systemy informatyczne,
  • partnerom Novelty zajmującym się zapewnieniem fizycznej ochrony w siedziebie oraz monitoringiem wizyjnym w siedzibie Novelty;
 • Organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa;
Jak długo będą przechowywane dane osobowe?
Jeżeli jest Pan/Pani Kandydatem do pracy, w tym / albo użytkownikiem Serwisu to Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych winformacjach ogólnych niniejszej Polityki Prywatności, w tym w szczególności do celów prowadzonej rekrutacji lub w przypadku wyrażenia zgody na dalsze procesy rekrutacyjne, również do kolejnych procesów rekrutacyjnych.
Jeżeli jest Pan/Pani osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą zmierzającą do zawarcia umowy ze Spółką, to Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy zawartej przez Pana/Panią ze Spółką, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Jeżeli jest Pan/Pani osobą reprezentującą kontrahenta, to Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy z zawartej przez reprezentowany przez Pana podmiot ze Spółką, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Ponadto Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości. Ponadto Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości.
Jakie uprawnienia przysługują Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
Jeżeli jest Pan/Pani Kandydatem lub użytkownikiem Serwisu to ma Pan/Pani prawo do:
 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. sprostowania danych osobowych,
 3. usunięcia danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany oraz w celu wykonania umowy lub na podstawie wyrażonej zgody),
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych,
 7. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie Spółki).
Jeżeli jest Pan/Pani osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą zmierzającą do zawarcia umowy ze Spółką, to ma Pan/Pani prawo do:
 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. sprostowania danych osobowych,
 3. usunięcia danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i  przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany oraz w celu wykonania umowy lub na podstawie wyrażonej zgody),
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych,
 7. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie Spółki).
Jeżeli jest Pan/Pani osobą reprezentującą kontrahenta, to ma Pan/Pani prawo do:
 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. sprostowania danych osobowych,
 3. usunięcia danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie Spółki),
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?
Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem prowadzonych przez nas procesów rekrutacyjnych. W przypadku, gdy wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać podania danych wymaganych przez te przepisy, np. NIP. Odmowa podania danych w zakresie niezbędnym do zawarcia lub realizacji umowy oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa będzie uniemożliwiała jej zawarcie. W przypadkach, gdy zbieramy Państwa dane na podstawie Państwa zgody, lub poprzez przesłanie przez Państwa danych za pomocą Serwisu - podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Jeżeli jest Pan/Pani osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, to podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy ze Spółką. Jeżeli jest Pan/Pani osobą reprezentującą kontrahenta, to podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapewnienia kontaktu ze Spółką.

Pozdrawiamy,

Zespół Novelty