Rozwiązania HRM

Budowanie i wdrażanie systemów oceny okresowej pracownika (Performance Appraisal)

 • opracowanie celów i benefitów systemu
 • opracowanie kryteriów oceny (wdrożenie modelu kompetencyjnego)
 • opracowanie procedur i zasad procesu
 • opracowanie aplikacji elektronicznej i papierowej
 • przygotowanie komunikacji do pracowników
 • przeprowadzenie szkoleń mających na celu zdobycie umiejętności przeprowadzania oceny i obsługi systemu
 • monitorowanie procesu

Ocena 360

 • opracowanie celów procesu
 • opracowanie i wybór kryteriów oceny
 • opracowanie aplikacji elektronicznej
 • przeprowadzenie szkoleń dla uczestników
 • opracowywanie i komunikację raportów
 • opracowanie i wdrożenie działań rozwojowych dla uczestników

Programy dla talentów

 • opracowanie celów programu
 • selekcję osób do programu
 • opracowanie działań rozwojowych dla uczestników
 • realizację działań rozwojowych (szkolenia, coaching, dobór zadań itp.)
 • koordynację projektów realizowanych przez uczestników programu
 • ocenę efektywności programów

powrót do strony głównej

Audyty

Audyty personalne

Audyty personalne pozwalają określić aktualny potencjał pracowników, ich postawy, opinie oraz potrzeby rozwojowe. Audyt personalny polega na przeprowadzeniu z wybranymi menedżerami i kluczowymi pracownikami wywiadów ustrukturalizowanych zawierających pytania dotyczące motywacji pracowników, ich zaangażowania w pracę, organizacji pracy, systemu kontroli wyników, znajomości i akceptacji celów i norm stawianych pracownikom, możliwości rozwoju pracowników, satysfakcji pracowników z pracy oraz badań ankietowych wśród wybranych grup pracowników. Audyt może obejmować przeprowadzenie samych wywiadów, samych badań ankietowych lub też wywiadów i ankiet. Audyt personalny może obejmować całą organizację, wskazane jednostki organizacyjne lub wybrane grupy pracowników.

Audyty efektywności komunikacji wewnętrznej

Efektywny system komunikacji wewnętrznej w firmie pozwala na sprawny przepływ informacji pionowej (z góry do dołu i z dołu do góry) oraz poziomej w ramach Działów i pomiędzy Działami. Sprawny system przekazywania komunikatów i decyzji z góry na dół sprawia, że pracownicy są z wyprzedzeniem uprzedzani o ważnych zdarzeniach, zmianach i planach, a przez to mogą się lepiej do nich przygotować.

Aktualna wiedza o kierunkach działania, planach firmy i ważnych wydarzeniach daje pracownikom poczucie bezpieczeństwa i sprawia, że czują się doceniani i traktowani przez władze firmy jako ważni partnerzy. Zapewnienie stałego skutecznego przepływu informacji z dołu do góry daje Zarządowi i Dyrekcji dostęp do bieżących informacji o sytuacji w firmie na poziomie operacyjnym. Z kolei efektywny przepływ informacji w ramach Działów i pomiędzy Działami ogranicza ryzyko powstawania plotek, negatywnego postrzegania innych, tworzenia się niepożądanych stereotypów i uprzedzeń, które przyczyniają się do powstawania nieporozumień i konfliktów.

Celem audytu jest zbadanie efektywności wewnętrznej komunikacji pionowej i poziomej w firmie, określenie ewentualnych wąskich gardeł i innych przeszkód w przepływie informacji oraz wskazanie kierunków działania, które pozwolą zwiększyć efektywność komunikacji w firmie.

Audyty organizacyjne

Audyty organizacyjne pozwalają zdiagnozować efektywność organizacji pracy w firmie, funkcjonalność procesów biznesowych i procedur. Audyt organizacyjny pozwala zdefiniować obszary obniżające efektywność pracy, w których nakładają się zakresy kompetencji różnych pracowników oraz jednostek organizacyjnych, co prowadzi do opóźnień, nadmiernych kosztów, a także konfliktów. Audyt organizacyjny pozwala także zdefiniować obszary o niejasnym podziale odpowiedzialności między osobami oraz jednostkami organizacyjnymi, które powodują powstawanie luk kompetencyjnych i obszarów za które nikt nie odpowiada i którymi nikt się nie zajmuje.

Audyty organizacyjne polegają na analizie dokumentów organizacyjnych oraz zebraniu od menedżerów i kluczowych pracowników różnych jednostek organizacyjnych, informacji o problemach, z którymi się spotykają w swojej pracy, potrzebach i propozycjach kierunków zmian. Audyty organizacyjne obejmują audyty struktur organizacyjnych, procedur i procesów biznesowych oraz dokumentów organizacyjnych.

powrót do strony głównej